Főmenü

pályázat
Apple E-book Pályázat

Facebook
Facebook
Megváltozott az Informatikus könyvtáros BA és MA záróvizsga tételsora!
2016. február 03, szerda
Deák Krisztina, 15:27
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 
Az Informatikus könyvtáros BA szak záróvizsga tételsorán ill. az Informatikus könyvtáros MA szak szigorlati és záróvizsga tételsorán a tanszék néhány helyen változtatott. Az új, aktuális tételsorok itt találhatók:

Záróvizsga tételek

Informatikus könyvtáros BA szak

„A” tételsor

1.      A könyvnyomtatás kezdetei Magyarországon és Európában. Az ősnyomtatványok jellemzői. Gutenberg és találmánya. Hess András és a magyarországi ősnyomdászat. A könyvnyomtatás és a reformáció. A magyar nyomdászat a XVI. században.

2.      A magyarországi könyvkultúra a XVII-XVIII. században. Az ellenreformáció hatása a könyvkultúra alakulására. Tótfalusi Kis Miklós működésének jelentősége.

3.      A könyvtári állomány fogalma. Az információs társadalom hatása a könyvtári munkára, a könyvtár és a dokumentum fogalmának változása az elektronizáció következményeként. A könyvtár gyűjtőköre. A gyűjteményszervezés feladatai.

4.      A magyar könyvtári rendszer átalakulása a rendszerváltást követően. Az 1997. évi CXL. Törvény. Új fogalmak a törvényben. A nyilvános könyvtár fogalma. A nyilvános könyvtárak típusai. A központi szolgáltatások fogalma, köre. A könyvtáraknak nyújtott szakmai szolgáltatások. Ellátórendszerek. A könyvtári törvény követő jogszabályai.

5.      A katalógus fogalma, a keresés szempontjai. A bibliográfiai rekord hozzáférési pontjai, névegységesítési szabályok. Az elektronikus katalógus (OPAC) megjelenítési formátumai, a keresőkérdés megfogalmazása. A közös katalógusok jelentősége. A MOKKA működésének bemutatása.

6.      Az olvasószolgálat szintjei és munkafolyamatai. A könyvtárközi kölcsönzés. A szerzői jog hatása az olvasószolgálati munkára. Szolgáltatás-tervezés hagyományos és elektronikus környezetben. A Magyar Elektronikus Könyvtár és a Elektronikus Periodika Adatbázis (EPA). Az Európai Könyvtár (TEL).

7.      A választott szakiránytól függő tétel

o   Az információbróker tevékenysége. Az üzleti információforrások, marketingkommunikációs eszközök. Az üzleti etikett és protokoll főbb vonásai. A projektmenedzsment főbb tevékenységei.

o   Az iskolai könyvtárak működésére vonatkozó jogszabályok. A könyvtárostanár feladata, szerepe. Az iskolai könyvtár, mint forrásközpont.

o   A webpublikátor feladatai. Hagyományos szemléltetéstől az elektronikus publikálási formákig. Szemléltető eszközök szerepe és csoportosításuk. (A W. Schramm-féle csoportosítás nemzedékei.) Számítógépes prezentáció és multimédia produkciók tervezése-kivitelezésének ismérvei. Képernyő-üzenettervezés. Forrásanyagok feldolgozása, fejlesztőfelületek ismérvei, multimédiaprodukciók értékelési szempontrendszere. Multimédia szerzői rendszerek.

8.      A bibliográfiai tájékoztatás. A bibliográfia fogalma, típusai, funkciói, kezdetei. Az Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel (UBC). A magyar nemzeti bibliográfia történetének áttekintése, jelentősebb retrospektív és kurrens vállalkozások. A magyar nemzeti bibliográfia mai rendszere.

9.      A faktográfiai tájékoztatás eszközei, az eszközök tipológiája.

10.    Az Európai Unió információs rendszere. Az Unió igazgatási szervei és azok dokumentumai. Az EURLex.

11.    Nemzetközi egységesítési törekvések a formai feltárásban (ISBD program és a nemzeti szabványosítás; az ISBD és a MARC összefüggései).

12.    A tartalmi feltárás szintjei. Az információkereső nyelvek típusai. Egy kiemelt, konkrét információkereső nyelv részletes kifejtése.

13.    A stratégiai menedzsment és a marketing eszközei, módszereinek felhasználása a könyvtári menedzsmentben. A minőségbiztosítás módszerei a könyvtárakban. A szervezeti dokumentumok (a Szervezeti és Működési szabályzat és mellékletei).

„B” tételsor

1.      Kommunikációs formák, a társadalmi kommunikáció jelensége. Kommunikációs korszakok. A média fogalma, osztályozási lehetőségei. Tömeg- és telekommunikációs formák, a médiaintegráció, médiakonvergencia jelensége. A kommunikáció- és a médiakutatás korszakai, irányzatai. Tudomány- és társadalomtörténeti vonatkozások.

2.      Az információ alapkategóriái. Fogalma, jellemzői, értelmezése a különböző tudományágakban, osztályozása, mérése, zaj és redundancia. Az információ szerepe a különböző korokban, az információrobbanás, a globalizáció, információs válságok. Az informatizálódó társadalom ismérvei, a tudásalapú társadalom jellemzői. A számítógépes forradalom, a számítógép metamorfózisa.

3.      Az információfeldolgozás eszköze, az elektronikus számítógép. Az elektronikus számítógépek felépítése, a főbb funkcionális egységei, azok feladata (központi egység, perifériák, háttértárak stb.) Az operációs rendszerek feladatai, csoportosításuk. A tanult operációs rendszer jellemzése. Felhasználói műveletek az operációs rendszer alatt. Rendszerkarbantartás és vírusvédelem a számítógépeknél.

4.      Számítógépes hálózatok. Számítógépes hálózatok előnyei, hátrányai és csoportosításuk. Hálózati topológiák, átviteli közegek. Hálózatba kötött gépek azonosítása, IP-címek és címosztályok. Domain Name System.

5.      Lokális és globális hálózatok. Hálózati operációs rendszerek. Internet, és szolgáltatásai (E-MAIL, WWW, TELNET, FTP).

6.      Az online keresés alapfogalmai, keresési technikák. On-line adatbázisok.

7.      Adatbázis-kezelés alapfogalmai, relációs adatmodell, a redundancia következményei, redundancia mentes relációs adatbázisok tervezése normalizálással.

8.      Adatbázis-kezelő rendszerek feladatai. A Microsoft Access relációs adatbázis-kezelő jellemzése. Táblák készítése, kapcsolatok kialakítása, hivatkozási integritás megőrzése. Rekordkezelés táblákban, lekérdezések csoportosítása, lekérdezés típusok ismertetése.

9.      Integrált könyvtári rendszerek. Fogalma, története, moduljai. A Magyarországon használt integrált könyvtári rendszerek jellemzői. Mutassa be az Aleph  Corvina integrált könyvtári rendszert!

10.    Ügyviteli alkalmazások a könyvtári munkában. A szövegszerkesztők nyújtotta szolgáltatások. Stílusok szerepe a szövegszerkesztésnél. Összetett dokumentum készítése (objektumok beillesztése a dokumentumba, tartalomjegyzék, tárgymutató, ábrajegyzék). A táblázatkezelő program alapfogalmai, felhasználási lehetőségei a könyvtári tevékenység során.

11.    Programozási alapismeretek. Algoritmus fogalma, algoritmus-leíró eszközök. Alapalgoritmusok, azok szerepe az informatikában. A programnyelvekről általában. Generációk, magas szintű nyelvek. (Változók, operátorok, kifejezések, feltételes utasítások, ciklusok). Jellemezze a tanult programnyelvet. (Vezérlési szerkezetek megadása, adattípusok, adatszerkezetek).

12.    A multimédia fogalomrendszere, tárolási és megjelenési formái. A multimédia fogalma. A multimédiás számítógép felépítése. Szkennerek és a digitális fényképezés. Kép- és hangfeldolgozás eljárásai, alapfogalmai. Állókép és mozgókép tömörítők. Optikai tárolás formátumai.

13.    A web dokumentumai (XML, HTML). Meta-adatok szerepe a számítógépes információkeresésben, jelölésük a HTML dokumentumokban. A web keresőeszközei és keresőszolgáltatásai.


A zárószigorlat és a záróvizsga témakörei Informatikus könyvtáros MA

A zárószigorlat főbb tematikus egységei

 1. Metaadatformátumok és használatuk indexelt gyűjteményekben történő kereséshez.
 2. Az elektronikus források fajtái, jellemzői, könyvtári feldolgozásuk.
 3. Az információs társadalom hatása a könyvtárra és a kulturális örökség megőrzésére. Irányelvek, keretprogramok, programok, projektek.
 4. Kereső rendszerek típusai. A keresőrobotok működése, hivatkozási index. Keresés a szolgáltató, a felhasználó és a könyvtárak honlapjainak szemptonjából. Szemantikus web. Intelligens rendszerek.
 5. Referátum fogalma, szabványailépései. A szöveg tartalmi feltárásának lehetőségei. 
 6. Szakiránytól függő tétel:
  • Kormányzat- és levéltártörténet a középkortól napjainkig (a főbb csomópontok kiemelésével), a Magyar Országos Levéltár (MOL) létrejötte és feladatai
  • A digitális állománymegőrzés fogalmának megközelítései, a digitális dokumentumok meghatározása, sajátosságai és tipizálása, a megőrzés problémái, szempontjai, a gyűjtés lehetőségei, megőrzési stratégiák.
 7. Szakiránytól függő tétel:
  • A térképek rövid története az őskortól napjainkig, a magyar térképészet nagyjai.
  • Programozási nyelvek típusai. Vezérlőelemek tulajdonságai, metódusok használata. Adatszerkezetek használata, vezérlési szerkezetek, elágazások, ciklusok.
 8. Szakiránytól függő tétel:
  • Az antikvár könyv fogalma, az antikvár könyvanyag jellege és kezelése, az antikváriumok története. Az antikvárium működtetése: a profil kialakítása, könyvárverések, árbecslés.
  • A szerzői rendszerek jellemzői, csoportosításuk, használatuk. Az elektronikus tananyagok fejlesztésének támogatása a szerzői rendszer eszközeivel.
 9. Szakiránytól függő tétel:
  • Az olvasás története Európában az ókortól napjainkig (a főbb csomópontok kiemelése az olvasási modellek változása mentén). Az olvasmánytörténet forrásai, az egyes társadalmi rétegek olvasmányműveltsége és olvasmányai, komparatív vizsgálatok.
  • Hálózatok osztályozása különböző szempontok szerint, hálózati operációs rendszerek jellemzése, az Internet szolgáltatásai.
 10. Szakiránytól függő tétel:
  • A régi nyomtatvány fogalmának meghatározása, általános alapismeretek a régi nyomtatványok feltárásához szükséges területekről (papír-, nyomdászat-, olvasás-, vízjel-, ex libris-, pecsét-, művészet- stb. történet).A régi nyomtatványok feltárási sajátosságai.
  • A szaktájékoztatás sajátos vonásai, tájékoztatási eszközök és módszerek, nyomtatott és elektronikus kézikönyvek és adatbázisok. (Infokommunikációs szolgáltatások).
 11. Szakiránytól függő tétel:
  • A nyomtatási eljárások, illetve azok alapelvének, jellemzőinek ismertetése a korai újkortól napjainkig. (A hagyományos és digitális formakészítés jellemzőinek, típusainak bemutatása, a könyvgyártás során alkalmazott technológiai lépések). Európai nyomdászcsaládok, kiadói stratégiák. Párhuzamok és különbségek az európai és a magyar könyvtermelés között.
  • Elektronikus tanulási környezetek. (Az elektronikus információkezelés alapformái. Infokommunikációs eszközrendszer használata a társas tanulás szervezésében. Az iskola legfontosabb tanulási forrásközpontja az iskolai könyvtár. Tanulástámogató és tanulásszervező szoftveralkalmazások. A világháló lehetőségrendszere. Személyre szabott tanuló-központú tanulási programok tervezése).
 12. Szakiránytól függő tétel:
  • A papír története, készítésének technológiája, tulajdonságai, jellemzői. A könyvtári dokumentumok károsodásának fizikai, kémiai és biológiai okai. A könyvkötés és a restaurálás során használt különféle ragasztóanyagok, tinták és festékek, a könyvkötő bőrök. A restaurátori etika, a restaurálási dokumentáció készítésének szempontjai és fontossága. A papíron keletkező különféle károsodások restaurálási lehetőségei.
  • Az integrált könyvtári rendszerek jellemzése, feladatuk az automatizálás folyamán. Számítógépes grafikai rendszerek legfontosabb jellemzői, felhasználási területei. A leggyakrabban használt vektor és pixelgrafikus fájlformátumok jellemzői, alkalmazásuk lehetőségei. A különböző színrendszerek (RGB, CMYK, HSB, CIE L*a*b) alkalmazásának szabályai, lehetőségei. Az arculattervezés elméleti és gyakorlati kérdései (a web, és multimédia design valamint nyomtatott kiadványok arculati terveinek elméleti és gyakorlati kérdései).
 13. A tartalomipar fogalma és megvalósulásai. A digitális tartalmak rendszerezése. Az eContent Projekt. Az Európai Unió digitális könyvtára, az Europeana. A tartalomipar trendjei. A hazai tartalomipar közreműködői, szervezetei. Kreatív Iparágak Platformja. Kreatív online tartalom.
 14. Tudásbázisok kialakításának elméleti és gyakorlati feladatai. On-line és off-line tudásbázisok. Open Access Initiative (OAI-PMH). Repozitóriumok, adatbázisok (Europeana, HUNOR, SDT, Digitális Tankönyvtár, MERLOT stb.)

A szóbeli záróvizsga főbb tematikus egységei

 1. Az információ gazdaságtana, pénzügyi és jogi szabályozása, nonprofit szervezetek gazdálkodása.
 2. A tudásreprezentáció hagyományos és modern könyvtári technológiái (bibliográfiai adatfeldolgozás, az információkereső nyelvek használata, szövegfeldolgozás, referátumkészítés).
 3. A könyvtárak működése; az informatikai rendszerek és alkalmazások használatával, a tartalomszolgáltatással kapcsolatos jogi szabályozás.
 4. Szakiránytól függő tétel
  • Internetalapú technológiák alkalmazása (hipermédiás dokumentumok szerkesztése; szélessávú szolgáltatások; szerzői rendszerek; vizuális programozás; infokommunikációs szolgáltatások; médiatartalom menedzsment).
  • Könyvelőállítási technológiák szerepe a társadalmi kommunikáció, a médiatörténet, és a tudásszervezés változásaiban (kéziratos könyvelőállítási technológiák, nyomtatott könyv és gépi munkafolyamatok).
 5. A hatékony tájékoztatás és információszolgáltatás módszerei a hagyományos információforrások és a korszerű információs technológiák felhasználásával.
 6. Piacképes könyvtári szolgáltatások szervezése, menedzselése, működtetése, minőségbiztosítása és folyamatos fejlesztése.
 7. Gyakorlati és menedzsment-technikák alkalmazása a fenntartókkal, piaci szereplőkkel és felhasználókkal kapcsolatokban.
 8. A különböző könyvtártípusok, szaktájékoztatási és dokumentációs intézmények vezetése, szervezetfejlesztési módszerei.
 9. Az elektronikus, a virtuális és a digitális könyvtár jellemzői, tervezése és szolgáltatásai. A digitalizálási folyamat. Valamely magyar vagy külföldi digitális könyvtár szolgáltatásainak ismertetése. Virtuális oktatási környezetek könyvtári támogatása, e-learning könyvtárak.
 10. A szteganográfia és módszerei. A sztegalízis, védekezés a sztegalízis ellen. A média megváltoztatásának megakadályozása, a nyomkövetés. Másolás elleni védekezés, digitális adathordozók másolás elleni védelme. Titkosítási módszerek. A DRM (Digital Rights Management) rendszerek.
 11. A teljes körű minőségirányítás (TQM) elvei és eszközei. A minőségirányítási rendszer bevezetése a könyvtári szervezetbe. A stratégiai terv készítésének módszertana és folyamata. Teljesítménymérés és értékelés a könyvtárban. A minőségügyi dokumentációs rendszer. A szolgáltatások és a humánerőforrás minőségmenedzsmentje
 12. A keresőrendszerek és a sajátosságai, előnyei és hátrányai. Az internetes találatok szakmai hitelessége.
 13. Szakiránytól függő tétel:
 • A digitális dokumentumok megőrzésének problémái, a digitális örökség védelme, a megőrzés szempontjai, a gyűjtés lehetőségei, megőrzési stratégiák, szerzői jogi vonatkozások.
 • Régi nyomtatványok kezelése (típusai, kutatása, feldolgozása, restaurálása, antikvár kereskedelem)

A hírt küldte:
Deák Krisztina
adminisztrátor