Főmenü

pályázat
Apple E-book Pályázat

Facebook
Facebook
Informatikus könyvtáros BA szakleírás
2013. október 05, szombat
Tömösközi Péter, 10:13
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

Informatikus könyvtáros BA

 • Képzési forma, tagozat: alapfokozat (BA), nappali, levelező és távoktatás tagozat
 • Képzési idő: 6 félév, mely tartalmazza a különböző könyvtártípusokban és információ-szolgáltató intézményekben töltött 300 órás szakmai gyakorlatot is.
 • Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: könyvtáros (zárójelben megjelölve a szakirányt)

A bemutatkozó kisfilm megtekintéséhez kattintson ide.

Szakirányok

Információbróker szakirány

Célja elsősorban olyan információs szakemberek képzése, akik tudományos és szakkönyvtárakban, dokumentációs intézményekben, nagy közművelődési könyvtárakban, vállalatok információs részlegeinél, kis- és középvállalkozásoknál szolgáltatnak a termékek fejlesztéséhez, gyártásához, a kutatáshoz piaci, pénzügyi és jogi információkat, naprakész tájékoztatást nyújtanak a kereskedelmi előírásokról, szabványokról, szabadalmakról és mindezeket magukban foglaló szolgáltatásokról, függetlenül azok nyelvétől, megjelenési helyétől és adathordozójától.

Webpublikátor szakirány

Ebben a szakirányban olyan szakemberek képzése a cél, akik az itt szerzett ismereteik birtokában képesek az információs társadalom alapját képző informatikai infrastruktúra hálózati lehetőségeit és az információkeresés online módszereit készség szinten alkalmazni.

A képzés célja

Szakemberek képzése, akik a tradicionális könyvtárosi ismeretekre alapozva korszerű informatikai tudásra tesznek szert, melynek birtokában képesek a legmodernebb informatikai és információtechnológiai rendszerek üzemeltetésére és fejlesztésére, a humáninformatikai implementációk szakszerű működtetésére.

Olyan ismeretek nyújtása, amelyek lehetővé teszik:

 • a dokumentumok nyomon követését, begyűjtését, szelektálását, és az így létrejött információs vagyon hatékony feldolgozását, megóvását, és bemutatását
 • a számítógép hatékony alkalmazási technikájának hatékony elsajátítását
 • a legelterjedtebb és a legújabb adatfeldolgozási módszerek megismerését és betekintést nyújtanak a korszerű kommunikáció- és információtechnológiába

Az ideális jelentkező

 • Azok, akik a hat félév során szerzett tudásanyagot olyan helyen kívánják hasznosítani (akár könyvtárakban, akár kis- és nagyvállalkozásokban), ahol az információ megszerzése, előállítása, rendszerezése kiemelkedően fontos szerepet kap.
 • Ugyanakkor azok az érettségivel rendelkező fiatalok, akik nem kívánnak a munkaerőpiacon rögtön elhelyezkedni, hanem szakirányú mesterképzésben kívánnak részt venni.

Főbb tárgyak

Alapozó ismeretek

 • Bevezetés a könyvtár- és információtudományba, kommunikációelmélet alapjai
 • A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai
 • Olvasáskutatás, számítógépes konfigurációk

Szakmai tárgyak

 • Információfeldolgozás és visszakeresés (bibliográfiai adatfeldolgozás, információkereső nyelvek).
 • Könyvtártan (könyvtári menedzsment, gyűjtemény-menedzsment, szolgáltatás-menedzsment).
 • Információforrások (az általános tájékoztatás eszközei, szaktájékoztatás, az Európai Unió információs rendszere).
 • Informatika (információelmélet, ügyviteli alkalmazások, algoritmizálás alapjai, a logika elemei számítógépes hálózatok, adatbázis-kezelés, médiumismeret, integrált könyvtári rendszerek).
 • Szakirányok tantárgyai.

Nyelvvizsga-követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

A mesterképzésbe való belépésre lehetőséget ad

 • A képzési struktúra, amely a kétfokozatú képzési modell eszméjének megfelelően a szakirányú ismeretekkel alkalmazásorientált és piacképes ismereteket nyújt.
 • A kidolgozott tanterv, amely alapozást ad az ismeretek magasabb, mester szintű folytatására. Az új rendszerű mesterképzés előzményének tekinthető a 2004/2005-ös tanévtől indított egyetemi szintű képzés az egri főiskolán.
 • A megfelelő arányban jelenlevő főállású, tudományos fokozattal rendelkező oktatók, akik olyan kutatóműhelyeket szerveznek maguk köré, mint például az Információs Társadalom Oktató és Kutatócsoport.

„A szakma szépségei”

A tantárgyi struktúra összeállítása során abból indultunk ki, hogy az informatikus-könyvtáros szakot elvégzett szakembereknek bármely könyvtártípusban meg kell állniuk a helyüket. Képesnek kell lenniük arra, hogy ellássák a hagyományos munkakörök teendőit, és a könyvtár informatizálódási folyamatának szervezési és végrehajtási feladatait is.

Napjainkban az információ szerepének központivá válása figyelhető meg a modern társadalmakban (Information Society), amely a könyvtárosok és a könyvtárak szerepét is átalakítja. Szakembereinknek segíteniük kell ezt a folyamatot az új elvárásokra és lehetőségek re épülő, modern információs technológiát alkalmazó iskolai könyvtár-forrásközpontok kialakításával.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

Ma már a jól szervezett információtechnológiai rendszer a társadalom hatékony és zavartalan működésének elengedhetetlen feltétele. Ehhez olyan szakemberekre van szükség, akik képesek a gazdasági tevékenységet segítő információs szolgáltatások létrehozására és működtetésére. Az informatikus-könyvtáros szak tematikájának kidolgozásánál figyelembe vettük ezt az igényt, és a három év elteltével olyan hallgatókat indítunk útnak az intézményből, akik megfelelnek ennek az elvárásnak.