Főmenü

pályázat
Apple E-book Pályázat

Facebook
Facebook
Kulturális örökség tanulmányok MA szakleírás
2013. október 05, szombat
Tömösközi Péter, 10:18
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

Kulturális örökség tanulmányok MA

 • Képzési forma, munkarend: mesterképzés, nappali és levelező munkarend
 • Képzési idő: 4 félév
 • Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
  • magyar nyelvű megjelölése: Okleveles kulturális örökség tanulmányok szakembere
  • angol nyelvű megjelölése: Specialist of Cultural Heritage Studies

A képzés célja

A mesterképzés célja olyan kulturális szakemberek képzése, akik megszerzett művelődéstörténeti és művelődéselméleti ismereteik birtokában képesek a kulturális örökség gazdasági, mentalitásbeli, környezeti és információs rendszerének történeti értelmezésére, általában véve a kultúra – speciális ismereteik révén pedig a borkultúra – anya- és idegen nyelven történő közvetítésére. Ismerik a kulturális örökség védelmére, értékeinek megmutatására és menedzselésére vonatkozó munkafolyamatokat. A végzettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A felvételi vizsga követelményei

Előfeltétel

 • A társadalomtudományi képzési terület alapképzési szakjai; a szabad bölcsész és a történelem alapképzési szakok, valamint a magyar alapképzési szak hungarológia és összehasonlító irodalomtudomány szakirányai (teljes kreditértékkel)
 • A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 30 kredit a korábbi tanulmányai szerint művelődéstörténeti (kulturális antropológiai, néprajzi, régészeti, filológiai, esztétikai, művészettörténeti, történelmi, kultúratudományi) ismeretkörökből.

A diploma átvételéhez az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő idegen nyelv alapfokú ismerete szükséges mindkét pont szerint tanulmányokat folytató hallgatók számára.

A felvételi elbeszélgetés általános célja

 • A kulturális örökség tanulmányok szakra való jelentkezés személyes motivációjának, a felvételiző érdeklődési körének megismerése.
 • Annak felmérése, hogy a jelölt rendelkezik-e olyan mértékű társadalomtudományi, speciálisan művelődéstörténeti és művelődéselméleti alapismeretekkel, amelyek képessé teszik a kulturális örökség tanulmányok főbb összefüggéseinek a megértésére.
 • Képet szerezni arról, hogy a felvételiző rendelkezik-e megfelelő ismeretekkel a kulturális örökség témájához kapcsolódó általános és aktuális kérdésekről (a kulturális örökség struktúrája, védelme, kezelése, a kulturális örökség közvetítésének módja, társadalmi hasznosítása stb.).
 • A jelölt kommunikációs képességeinek kiderítése.
 • Egyáltalán: annak felmérése, hogy a jelölt milyen általános tájékozottsággal rendelkezik a választott szakterület differenciált ismereteiről.

A felvételi elbeszélgetés menete

A bizottság lényegre törő, komplex ismereteket felmérő kérdéseket tesz fel a felvételiző által kiválasztott művészet-, illetve művelődéstörténeti korszakhoz kapcsolódó dokumentumokról, forrásokról, tárgyi és szellemi emlékekről, továbbá a kapcsolódó szakirodalomról. Tájékozódik arról, hogy a felvételiző milyen személyes tapasztalatokkal rendelkezik a kulturális örökség formáiról és intézményeiről. Emellett beszélgetés zajlik a kulturális örökség tanulmányok szak témaköreihez kapcsolódó tudományos-népszerűsítő és szakfolyóiratok (történelem, irodalom, könyv- és művelődéstörténet, néprajz, muzeológia, borászat stb.) legfrissebb számaiban exponált problémákról is. A beszélgetés során a bizottság felméri, hogy a jelölt képes-e önállóan véleményt formálni a felvetődő kérdésekről, valamint hogy korábban megszerzett ismereteit bármely szempont szerint rendezve is képes-e reprodukálni.

Összpontszám

A felvételi vizsga során maximum 100 pontot lehet elérni. A motivációs beszélgetésen maximum 50 pont, az alapképzésben, főiskolai vagy egyetemi képzésben megszerzett oklevél minősítése alapján maximum 40 pont (oklevél minősítése×8) szerezhető. Többletpont maximum 10 pont.

A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak

 • A könyvtárak különgyűjteményeiben, a levéltárakban és a múzeumokban, a kulturális menedzsment és az örökségvédelem intézményeiben a stratégiai és a gyakorlati feladatok elvégzésére.
 • A kulturális örökség védelmére vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására.
 • A kulturális örökség reflexív bemutatására.
 • A kulturális örökség kezelését végző intézmények korszerű irányítására.
 • A kulturális értékek közvetítésére a társadalom különböző rétegei felé.
 • A magyar és az egyetemes kulturális örökség közötti átjárás, megfeleltetés megszervezésére.
 • A kulturális örökség témájában kutatói munka végzésére.
 • Szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat.
 • Szakmai önképzésre legalább egy idegen nyelven is.
 • Rendszerszerűen és kreatívan új és összetett témakörökkel foglalkozni, a rendelkezésre álló adatok hiányosságai ellenére is a lehetőségek szerint helytálló bírálatot vagy véleményt megfogalmazni, döntést hozni, és az ebből adódó következtetéseket szakmai és nem szakmai közönség számára közérthetően bemutatni.
 • A megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére.
 • Szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat.
 • Saját tudásukat magasabb szintre emelni, képzési területük belső törvényszerűségeinek megértését elmélyíteni és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességeket kialakítani.

Főbb tárgyak

A szakmai diszciplináris egység törzstantárgyai

Elméleti alapozás

 • Bevezetés a Kulturális örökség tanulmányokba
 • Általános esztétika
 • Művészettörténet
 • Textológia, filológia
 • Kulturális antropológia
 • A régészet alapjai
 • Néprajz

Szakmai törzsanyag

 • Művelődés-, gondolkodás- és tudománytörténet
 • A nemzeti kultúra társadalom-, eszme- és politikatörténeti összefüggései
 • Összehasonlító művelődéstörténet
 • Intézménytörténet (levéltár, könyvtár, múzeum)
 • A média- és a társadalmi kommunikáció története
 • A kulturális örökség reprodukálása
  1. Írás- és könyvtörténet
  2. Fotó és film
  3. Digitális archívum
 • Az átörökítés technikái
  1. Kodikológia
  2. Bibliológia
  3. Restaurálás
 • Globalitás és lokalitás a kultúrában
 • A kulturális örökség menedzselése
 • Kutatásmódszertan

A szabadon választható ismeretek tantárgyai

 • Latin nyelv
 • Emberierőforrás-gazdálkodás
 • Olasz borkultúra
 • Kultúragazdaságtan
 • Térinformatika
 • Kulturális projektmenedzsment
 • A magyar művelődés századai
 • Hon- és népismereti irodalmunk
 • A Kárpát-medence régészete
 • Magyar művelődéstörténet
 • Közép- és Kelet-Európa művelődés- és kultúrtörténete (16-19. század)
 • Filozófiai és politikai gondolkodás a 18-19. századi Közép-Európában
 • Kisebbségi kultúrák Magyarországon

A szakirányok tantárgyai

Borkultúra szakirányon

 • A szőlő- és bortermelés története
 • Az élettudományok története és a bor
 • A bor a művészetekben
 • A bor az irodalomban
 • A szőlő és a bor a néphagyományban
 • A szőlőtermesztés és a borkészítés kultúrája
 • A bor kereskedelmi kultúrája
 • A borfogyasztás kultúrája
 • Magyarország híres borvidékei
 • A világ híres borvidéke
 • Összehasonlító kulturális borszótár
 • Idegen szaknyelv (francia, olasz)

Múzeumi és örökségi gyűjteményszervező szakirányon

 • Múzeum és társadalom
 • Örökségi rétegek
 • Múzeumi etika
 • Múzeum- és gyűjteményi intézményirányítási ismeretek
 • A kiállítás elmélete és gyakorlata
 • Gyűjteményi szakismeret
  1. Régészeti, történeti
  2. Könyvtár, levéltár
  3. Néprajz, tájházak, épületrehabilitáció
  4. Művészeti
 • Múzeumpedagógia
 • Gyűjtemények és kreatív iparágak (örökségi rekonstrukció)
 • A tárgy interpretációjának folyamata

Nyelvvizsga-követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől eltérő, legalább egy általános komplex középfokú (B2 szintű) államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges bármely olyan természetes idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

A mesterfokozat megszerzése után az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Tudományegyetem, illetve a Pécsi Tudományegyetem megfelelő Doktori Iskoláiban van lehetőség a tanulmányok folytatására.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

Az információs társadalom kulturális alapintézményeiben: könyvtárakban, múzeumokban, levéltárakban, valamint helytörténeti, örökségi gyűjteményekben, tájházakban. Minden olyan kulturális intézményben, ahol igény van a nemzeti kulturális örökség operatív, jogi stb. kezeléséhez, menedzseléséhez és interpretációjához szükséges magas fokú ismeretekre.

A borkultúra sok szempontú bemutatásához kapcsolódó tevékenységek ellátásának területén: borfesztiválok, kiállítások, kulturális kontextusba helyezett borkóstolók, kereskedelem, vendéglátás stb. lebonyolítása.