Főmenü

pályázat
Apple E-book Pályázat

Facebook
Facebook
Szakdolgozati témakörök – Informatikus könyvtáros BA
2013. október 05, szombat
Tömösközi Péter, 12:17
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

Szakdolgozati témakörök – Informatikus könyvtáros BA

Dr. Szabó Bálint

 1. Az e-Learning szoftverkörnyezete
 2. Tananyagszerkesztő alkalmazás készítése VBA segítségével
 3. Moduláris LMS rendszer funkcióinak bővítése, plug-in fejlesztés
 4. Flash alapú, interaktív tesztkérdések a Moodle-ban
 5. eLearning módszerek, eLearning 2.0 a könyvtárban
 6. Szabványok szerepe az elektronikus tananyagfejlesztésben
 7. Moodle tanári kézikönyv elkészítése
 8. Elektronikus taneszközök fejlesztése
 9. Szabványos eLearning tananyag fejlesztése
 10. LMS, LCMS rendszerek, szerzői környezetek összehasonlító elemzése

Dr. Forgó Sándor

 1. A könyvtári tájékoztatás kommunikatív aspektusai
 2. Az elektronikus médiafogyasztás jellemző ismérveinek feltárása, hatása
 3. A médiális kultúra elterjedésének társadalmi hatásai a hétköznap interakciókra
 4. Az  újmédia és webkettes eszközök a könyvtári munkában
 5. A virtuális valóság szerepe a megismerési folyamatokban (irodalomkutatás)
 6. Multimédiás, interaktív oktató programok felhasználási lehetőségei a könyvtárakban, iskolai könyvtárakban
 7. Virtuális oktatás - pedagógiai és pszichológiai elemzési szempontok alapján
 8. Az Internet felhasználása a PR tevékenységben
 9. eLearning megoldások és felhasználási területek.
 10. A marketingkommunikációs és pr eszközök alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései

Dr. Verók Attila

Az általános tájékoztatás eszközei

 1. A magyar szépirodalom és irodalomtudomány vagy történettudomány bibliográfiai számbavétele
 2. Irodalmi személyi bibliográfiák
 3. Az egyetemes számbavétel problémái
 4. Magyar másodfokú bibliográfiák
 5. Szinnyei József és életműve
 6. Szentmihályi János és életműve
 7. Kovács Máté és életműve
 8. Bármely neves magyar bibliográfus életműve
 9. Megyei könyvtárak helyismereti bibliográfiái
 10. Kiválasztott téma szórása a bibliográfiákban
 11. Tetszőlegesen kiválasztott tájékoztatási eszköz (pl. valamilyen szótártípus, lexikon, atlasz, adattárak, stb.) műfaji problémái
 12. A bibliográfia input problémái
 13. Adatbázisok bibliográfiai előzményei
 14. Indexművek (pl. hazai permutált indexek, külföldiek hasznosítása, valamely index története)
 15. Választott szakterület bibliográfia-használati szokásai (a publikációkban idézett és hivatkozott tételek alapján)
 16. Iskolatörténetek bibliográfiai forrásai
 17. A bibliográfiai válogatás kérdései
 18. Fejezetek a historia litteraria magyarországi történetéből
 19. Fejezetek a historia litteraria európai történetéből
 20. Bármely, a tájékoztatás témakörébe illő téma választható egyéni érdeklődéstől függően – előzetes egyeztetés után

Bevezetés a könyvtár- és információtudományba

 1. A könyvtár mint tudásgazdálkodó intézmény szerepe a társadalom életében
 2. A közkönyvtár változó helye a magyar könyvtári rendszerben
 3. Felsőoktatási könyvtárak funkciórendszere
 4. Országos szakkönyvtár mint információs központ
 5. Az együttműködés mint lehetőség és mint szükségszerűség a hazai könyvtárügyben
 6. A magyar könyvtári sajtó áttekintő elemzése
 7. Egy kiválasztott könyvtár gyűjteményszervezési stratégiája és tevékenysége
 8. A felhasználói igény- és szükségletelemzés módszerei
 9. A könyvtári együttműködés szerepe a gyűjteményszervezés területén
 10. A gyűjtőkör meghatározó tényezői kiválasztott könyvtár példáján
 11. Egy kiválasztott könyvtár állomány-nyilvántartási, raktározási és katalogizálási rendszerének összefüggései
 12. Az elektronikus dokumentumok gyűjteményszervezési sajátosságai
 13. Az ingyenes és a térítéses könyvtári szolgáltatások problémája
 14. Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) megvalósulása Magyarországon
 15. Egy kiválasztott könyvtár tájékoztató apparátusának bemutatása és értékelése
 16. Egy kiválasztott könyvtár szolgáltatási rendszerének elemzése
 17. Tájékoztatási eszközök értékelési szempontjai
 18. A használóképzés módszerei
 19. A könyvtári trendek
 20. A könyvtár(os)i etika
 21. A dokumentum- és információszolgáltatás szerzői jogi kérdései
 22. Az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer működésének elemzése
 23. Az országos folyóirat-repertórium megvalósításának kérdése
 24. Egy társadalomtudományi szakterület szakbibliográfiai helyzetképe
 25. A bevezető félév során elhangzott vagy elolvasandó téma bármelyikéből választható egy-egy szűkebb terület – előzetes egyeztetés után

Szaktájékoztatás

 1. A tudásgazdaság/tudásgazdálkodás átalakulásának aktuális problémái: a tanulás, az információ, a tudásmenedzsment, a versenyképesség, a stratégia szerepe
 2. Az információ- és tudásmenedzsment technológiája, legfontosabb trendjei
 3. A tudományos kommunikáció: a tudományos kommunikáció mint szakma
 4. A hazai tudományos tájékoztatás intézményei, fontosabb szolgáltatásaik, együttműködési formáik
 5. A szaktájékoztatás hagyományos eszközeinek elemzése: tartalom, szerkezet, apparátus, forma, használat
 6. A közhasznú információszolgáltatás szükségessége és helye a szaktájékoztatás rendszerében
 7. A szaktájékoztatás humánerőforrás-igényei
 8. Bármely, a szaktájékoztatás témakörébe illő téma választható egyéni érdeklődéstől függően – előzetes egyeztetés után

Informetria

 1. Néhány korszakfordító elme tudományos munkásságának bemutatása mind a szellem-/humán-, mind a természettudományok világából (választható személy életművének bemutatása)
 2. A tudománymetria és bibliometria időszerű kérdései
 3. A tudomány mérhetősége a Magyar Tudományos Művek Tára példáján
 4. Tudománytérképezés, tudománymodellálás
 5. A tudománypolitika és a tudományfinanszírozás a 21. századi Magyarországon
 6. A láthatatlan kollégiumok
 7. Bármely, az informetria témakörébe illő téma választható egyéni érdeklődéstől függően – előzetes egyeztetés után

A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai I–II.

 1. Bármely, az írás vagy a könyv történetét, valamint a nyomdászat- és sajtótörténetet érintő téma választható az európai vagy a magyar művelődéstörténetből – előzetes egyeztetés után

Szolgáltatásmenedzsment

 1. Bármely, a szolgáltatásmenedzsment témakörébe illő téma választható egyéni érdeklődéstől függően – előzetes egyeztetés után

A könyvtárügy aktuális kérdései

 1. Bármely, a könyvtárügy aktuális kérdései témakörébe illő és két évnél nem régebbi vonatkozású téma választható egyéni érdeklődéstől függően – előzetes egyeztetés után

Dr. Tóvári Judit

 1. A Kisfaludy Társaság és a magyar szerzői jogi gondolkodás a reformkorban
 2. Az Európai Unió digitális könyvtári iniciatívái és a szerzői jog
 3. A kulturális örökség az Európai Unió szakpolitikái között
 4. A digitális archívumok szerepe az átörökítésben. (A megőrzés problémái, stratégiái)
 5. Az Európai Unió digitális könyvtári kezdeményezése, az Europeana
 6. A Library of Congress (USA) digitális gyűjteményei egyes felhasználói rétegek szolgálatában
 7. A British Library digitális gyűjteményei
 8. A kulturális örökség audiovizuális archívumainak szerepe az átörökítésben (pl. NAVA, C-SPAN, stb.)
 9. A kulturális örökség szöveges forrásai a világhálón (gyűjtés, megőrzés, szolgáltatás)
 10. Digitális képkönyvtárak (pl. Magyar Digitális Képkönyvtár, World Digital Library, A képzőművészet Magyarországon, Web Művészeti Galéria, ARTstor Digital Library. Válogatás, fájlkezelés, megőrzés, szolgáltatás)
 11. Az angol reneszánsz digitális forrásgyűjteménye a kutatás és ismeretterjesztés szolgálatában, a Perseus Project.
 12. Nemzetközi együttműködéssel épülő többnyelvű multimédia könyvtárak
 13. Elektronikus bibliográfiai források metaadat-kezelése
 14. Falk Miksa újságírói és politikusi pályája
 15. Antikvár könyvkereskedelem a két világháború között. Stemmer Ödön hagyatéka az Országos Széchényi Könyvtárban.
 16. A sajtó és a rendszerváltás 1988–1990.
 17. A könyvszakma átalakulása az 1980-as és 90-es években.
 18. A könyvünnepek története

Dr. Komenczi Bertalan

 1. Az információ fogalom különböző értelmezései
 2. Az információ szerepe és megjelenési formái különböző rendszerekben
 3. Információs társadalom jövőképek elemzése
 4. Az információs társadalomra irányuló attitűdök
 5. Az információhoz való hozzáférés eltérő esélyei – digitális szakadék
 6. Az informatikai forradalom egy kiválasztott részelemének elemzése
 7. Az információs- és kommunikációs technológia társadalmi hatásai 
 8. Hálózati kultúra Magyarországon – esettanulmány

Dr. Antal Péter

 1. Az információbróker lehetőségei a regionális innováció fejlesztésben
 2. Üzleti információszolgáltatások lehetőségei a könyvtárakban
 3. Könyvtárak webes szolgáltatásainak korszerűsítése és fejlesztése
 4. Internetes könyvtári szolgáltatások felmérése, összehasonlítása és elemzése
 5. Információbróker a piacon (egy konkrét információkutatás megvalósítása)
 6. Olvasási szokások alakulása főiskolások körében
 7. Internet használati szokások Magyarországon (felmérés)
 8. Intelligens város – intelligens régió, a könyvtár szerepe a regionális kultúrában
 9. A könyvtári imázs kialakítása, arculattervezés és dizájn
 10. Könyvtári weboldalak tartalmi és esztétikai elemzése

Göncziné Kapros Katalin

 1. Algoritmusok oktatása a felsőoktatásban
 2. Algoritmikus gondolkodás

Lengyelné dr. Molnár Tünde

 1. Számítógépes információs rendszerek Magyarországon, Európában
 2. Online és CD-ROM-n megjelenő számítógépes rendszerek elemzése
 3. Elektronikus szolgáltatások használata, hatékonysága a könyvtárakban
 4. Empirikus vizsgálatok: Könyvtárhasználati szokások vizsgálata; Igénykutatás;
 5. Olvasásszociológiai vizsgálatok
 6. Tájékoztatás hatékonyságát növelő multimédiák fejlesztése, weboldalak készítése
 7. Multimédiák szerepe a könyvtáros képzés-munka támogatásában
 8. Tartalomelemzési lehetőségek alkalmazása a könyvtári tájékoztatásban
 9. A referátumkészítés automatizálási lehetőségei
 10. Tartalomelemző szoftverek

Dr. Czeglédi László

 1. Szolgáltatások szervezése a magyarországi könyvtárakban (helyzetkép)
 2. Könyvtári szolgáltatások minőségbiztosítása
 3. E-learning könyvtárak a világhálón
 4. Digitális könyvtárak megjelenése és szolgáltatásai (elmélet és összehasonlító elemzés)
 5. Kötelező olvasmány (Helyzetkép és összehasonlító olvasásszociológiai elemzés)
 6. Középiskolások olvasmányai (Olvasói ízlésvizsgálat)
 7. Új lehetőségek a helyismereti gyűjtésben (Helytörténet a web-en)
 8. Egy sajtóorgánum története, vagy egy jelentős szakaszának története (előzetes egyeztetés alapján)
 9. A sajtóperek jelentősége a magyarországi sajtótörténetben
 10. Az Országos Magyar Sajtókamara
 11. Etika a magyarországi könyvtárosság történetében
 12. A millennium a századforduló sajtójában
 13. Gyűjteményszervezés a felvilágosodás korabeli magyar főúri könyvtárakban
 14. A magyarországi gyermekirodalom jelene
 15. Gyermekkönyv-illusztrációk a mai magyar gyermekirodalomban

Tóthné dr. Parázsó Lenke

 1. A könyvtárak szerepe a humán interakciós kapcsolatok fejlesztésében
 2. A könyvtárak szerepe, lehetőségei az információs intelligencia fejlesztésében
 3. Az e-tananyag eredményes elsajátítását befolyásoló tényezők (hatékonyságvizsgálat) és tanulási stílusok
 4. Iskolai könyvtár, mint tanítási- tanulási szintér
 5. Az internet hatása az olvasási szokásokra (on-line és off-line)
 6. E-tanulási szokások (összehasonlító elemzés)
 7. Iskolai könyvtár, mint tanítási- tanulási szintér
 8. Az internet hatása az olvasási szokásokra (on-line és off-line)
 9. Etananyag és etanulási szokások, hatékonyságvizsgálat

Kerecsendi András

 1. Egy informatika-történeti téma, választott időszak alapján
 2. Könyvtári szolgáltatások lehetősége az Interneten
 3. Egy könyvtár informatikai infrastruktúrájának kiépítése az elektronikus könyvtárak használatához
 4. Összehasonlító tanulmány a magyar fejlesztésű könyvtári szoftverekről
 5. Az ALEPH Web-felületének szerkesztése

Dr. Kis-Tóth Lajos

 1. A könyvtári informatizálódás társadalmi következményei
 2. Az internet alkalmazási lehetőségei szaktudományonként
 3. Olvasói szokások változása a fejlődő könyvtári információs infrastruktúra következtében. Empirikus vizsgálatok
 4. A médiakompetencia jelentősége az információs társadalomban
 5. A könyvtár helye és szerepe az iskola Stratégiai Informatikai Rendszerében

Kvaszingerné Prantner Csilla

 1. Szerzői jog az Interneten

Tömösközi Péter

 1. Webes felületű adatbázis-kezelő alkalmazás készítése ingyenes szoftverekkel
 2. Szabadon választott alkalmazás fejlesztése Java, C, C++, Pascal, Delphi (vagy egyéb) nyelven
 3. Makróprogramozás a Microsoft Office alkalmazásaiban (Word, Excel, stb.)
 4. Szkriptnyelvű programozás alkalmazásokban (Adobe Photoshop, InDesign stb.)
 5. jQuery-példatár
 6. A HTML5 alkalmazása digitális tananyagok fejlesztésében
 7. Egy létező webhely akadálymentesítése a WCAG 2.0 szerint – esettanulmány
 8. Szabadon választott téma az informatika tárgyköréből (előzetes megbeszélés után)
 9. Kiadványszerkesztés – oktatási segédanyag készítése a TEX bármely változatához

Tamásné Fekete Adrienn

 1. Egy iskola könyvtárának bemutatása és fejlesztésének stratégiai terve.
 2. Egy iskola pedagógiai programjának megvalósításához  szükséges könyvtárpedagógiai munka és a szolgáltatások megtervezése.
 3. Az iskolai könyvtár és más könyvtárak együttműködésének, integrációjának lehetőségei (tapasztalatok és tervek).
 4. Szakmai ajánlás a könyvtárhasználati ismeretek tantárgy kereszttantervi követelményeinek teljesítéséhez valamely életkori szakaszban és valamely tantárgyban.
 5. A felsőoktatási könyvtár szerepe és feladatai.
 6. Diákok és pedagógusok könyvtárhasználói szokásai.
 7. A könyv és a könyvtár szerepe a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésében.
 8. Gyermekek olvasóvá nevelésének módszerei az iskolában. Az iskolai könyvtár szerepe.
 9. Elektronikus eszközök az iskolában és az iskolai könyvtárakban: helyzetkép és a fejlesztés lehetőségei.
 10. Iskolai könyvtárak a 21. század elején.

Zsoldos Marianna

 1. A hangrögzítés és a hangrögzítéses dokumentumok története
 2. Egy adott zenei gyűjtemény története
 3. Egy adott zeneműkiadó története
 4. A zenei szaksajtó áttekintő elemzése
 5. A RI programok (RILM, RISM, RIdIM, RIPM)
 6. Zene és internet
 7. Egy adott zenei terület (pl. opera, népzene stb.) tájékoztatási eszközeinek számbavétele, elemzése
 8. Egy adott zeneszerző bibliográfiájának elkészítése