Főmenü

pályázat
Apple E-book Pályázat

Facebook
Facebook
Záróvizsga tételsor informatikus könyvtáros BA
2013. október 07, hétfő
Tömösközi Péter, 19:32
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

Záróvizsga tételek – Informatikus könyvtáros BA szak

„A” tételsor

 1. A könyvnyomtatás kezdetei Magyarországon és Európában. Az ősnyomtatványok jellemzői. Gutenberg és találmánya. Hess András és a magyarországi ősnyomdászat. A könyvnyomtatás és a reformáció. A magyar nyomdászat a XVI. században.
 2. A magyarországi könyvkultúra a XVII-XVIII. században. Az ellenreformáció hatása a könyvkultúra alakulására. Tótfalusi Kis Miklós működésének jelentősége.
 3. A könyvtári állomány fogalma. Az információs társadalom hatása a könyvtári munkára, a könyvtár és a dokumentum fogalmának változása az elektronizáció következményeként. A könyvtár gyűjtőköre. A gyűjteményszervezés feladatai.
 4. A magyar könyvtári rendszer átalakulása a rendszerváltást követően. Az 1997. évi CXL. Törvény. Új fogalmak a törvényben. A nyilvános könyvtár fogalma. A nyilvános könyvtárak típusai. A központi szolgáltatások fogalma, köre. A könyvtáraknak nyújtott szakmai szolgáltatások. Ellátórendszerek.
 5. A könyvtár katalógusrendszere. Információkeresés hagyományos és elektronikus környezetben. (Katalógus és bibliográfia, OPAC-ok, online és offline keresés)
 6. Az olvasószolgálat szintjei és munkafolyamatai. A könyvtárközi kölcsönzés. A szerzői jog hatása az olvasószolgálati munkára. Szolgáltatás-tervezés hagyományos és elektronikus környezetben. A Magyar Elektronikus Könyvtár és a Elektronikus Periodika Adatbázis (EPA). Az Európai Könyvtár (TEL).
 7. A választott szakiránytól függő tétel
  • Az információbróker tevékenysége. Az üzleti információforrások, marketingkommunikációs eszközök. Az üzleti etikett és protokoll főbb vonásai. A projektmenedzsment főbb tevékenységei.
  • Az iskolai könyvtárak működésére vonatkozó jogszabályok. A könyvtárostanár feladata, szerepe. Az iskolai könyvtár, mint forrásközpont.
  • A webpublikátor feladatai. Hagyományos szemléltetéstől az elektronikus publikálási formákig. Szemléltető eszközök szerepe és csoportosításuk. (A W. Schramm-féle csoportosítás nemzedékei.) Számítógépes prezentáció és multimédia produkciók tervezése-kivitelezésének ismérvei. Képernyő-üzenettervezés. Forrásanyagok feldolgozása, fejlesztőfelületek ismérvei, multimédiaprodukciók értékelési szempontrendszere. Multimédia szerzői rendszerek.
 8. A bibliográfiai tájékoztatás. A bibliográfia fogalma, típusai, funkciói, kezdetei. Az Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel (UBC). A magyar nemzeti bibliográfia történetének áttekintése, jelentősebb retrospektív és kurrens vállalkozások. A magyar nemzeti bibliográfia mai rendszere.
 9. A faktográfiai tájékoztatás eszközei, az eszközök tipológiája.
 10. Az Európai Unió információs rendszere. Az Unió igazgatási szervei és azok dokumentumai. Az EURLex.
 11. Nemzetközi egységesítési törekvések a formai feltárásban (ISBD program és a nemzeti szabványosítás; az ISBD és a MARC összefüggései). A bibliográfiai rekord  hozzáférési pontjai.
 12. A tartalmi feltárás szintjei. Az információkereső nyelvek típusai. Egy kiemelt, konkrét információkereső nyelv részletes kifejtése.
 13. A stratégiai menedzsment és a marketing eszközei, módszereinek felhasználása a könyvtári menedzsmentben. A minőségbiztosítás módszerei a könyvtárakban. A szervezeti dokumentumok (a Szervezeti és Működési szabályzat és mellékletei).

„B” tételsor

 1. Kommunikációs formák, a társadalmi kommunikáció jelensége. Kommunikációs korszakok. A média fogalma, osztályozási lehetőségei. Tömeg- és telekommunikációs formák, a médiaintegráció, médiakonvergencia jelensége. A kommunikáció- és a médiakutatás korszakai, irányzatai. Tudomány- és társadalomtörténeti vonatkozások.
 2. Az információ alapkategóriái. Fogalma, jellemzői, értelmezése a különböző tudományágakban, osztályozása, mérése, zaj és redundancia. Az információ szerepe a különböző korokban, az információrobbanás, a globalizáció, információs válságok. Az informatizálódó társadalom ismérvei, a tudásalapú társadalom jellemzői. A számítógépes forradalom, a számítógép metamorfózisa.
 3. Az információfeldolgozás eszköze, az elektronikus számítógép. Az elektronikus számítógépek felépítése, a főbb funkcionális egységei, azok feladata (központi egység, perifériák, háttértárak stb.) Az operációs rendszerek feladatai, csoportosításuk. A tanult operációs rendszer jellemzése. Felhasználói műveletek az operációs rendszer alatt. Rendszerkarbantartás és vírusvédelem a számítógépeknél.
 4. Számítógépes hálózatok. Számítógépes hálózatok előnyei, hátrányai és csoportosításuk. Hálózati topológiák, átviteli közegek. Hálózatba kötött gépek azonosítása, IP-címek és címosztályok.
 5. Lokális és globális hálózatok. Hálózati operációs rendszerek. Internet, és szolgáltatásai (E-MAIL, WWW, TELNET, FTP).
 6. On-line adatbázisok. Az online tevékenység során használt alapfogalmak (felhasználó, azonosító, jelszó, session, keresőkérdés stb., operátorok, csonkolás, illetve ezek használata, az online keresés fázisai). A Dialog, mint on-line szolgáltató rövid bemutatása.
 7. Relációs adatbázisok tervezése. Alapfogalmak (adat, az adat négy dimenziója, kapcsolat, adatmodell, adatbázis). Az adatbázis-tervezés lépései. Normálformák. Műveletek a relációs adatbázisokban.
 8. Adatbázis-kezelő rendszerek feladatai. A Microsoft Access relációs adatbázis-kezelő jellemzése. Az SQL mint általános adatkezelő.
 9. Integrált könyvtári rendszerek. Fogalma, története, moduljai. A Magyarországon használt integrált könyvtári rendszerek jellemzői. Ismertesse az Aleph integrált könyvtári rendszert!
 10. Ügyviteli alkalmazások a könyvtári munkában. A szövegszerkesztők nyújtotta szolgáltatások. Stílusok szerepe a szövegszerkesztésnél. Összetett dokumentum készítése (objektumok beillesztése a dokumentumba, tartalomjegyzék, tárgymutató, ábrajegyzék). A táblázatkezelő programok felhasználási lehetőségei (könyvtári, olvasószolgálati statisztikák készítése, kutatási, mérési adatok feldolgozásának, kiértékelésének lehetőségei a táblázatkezelő segítségével).
 11. Programozási alapismeretek. Algoritmus fogalma, algoritmusleíró eszközök. Alapalgoritmusok, azok szerepe az informatikában. A programnyelvekről általában. Generációk, magas szintű nyelvek. (Változók, operátorok, kifejezések, feltételes utasítások, ciklusok). Jellemezze a tanult programnyelvet. (Vezérlési szerkezetek megadása, adattípusok, adatszerkezetek).
 12. A multimédia fogalomrendszere, tárolási és megjelenési formái. A multimédia fogalma. A multimédiás számítógép felépítése. Szkennerek és a digitális fényképezés. Kép- és hangfeldolgozás eljárásai, alapfogalmai. Állókép és mozgókép tömörítők. Optikai tárolás formátumai.
 13. Keresés az Interneten. A web dokumentumai (HTTP, SGML, HTML). Metaadatok szerepe a számítógépes információkere-sés során, utasításai HTML nyelven. A web keresőeszközei és keresőszolgáltatásai (indexelőszolgáltatások, internetkatalógus).